Gabinet prywatny

logowanie/rejestracja

Skojarzenie produktu leczniczego Repatha® ze statynami zmniejsza blaszkę miażdżycową

Wyniki badania GLAGOV

Firma Amgen poinformowała, że skojarzenie produktu leczniczego Repatha® (ewolokumab) z optymalną terapią statynami prowadzi do istotnej statystycznie regresji rozmiarów blaszki miażdżycowej u pacjentów z chorobą wieńcową. Wyniki badania GLAGOV (badanie III fazy) z wykorzystaniem ultrasonografii wewnątrznaczyniowej tętnic wieńcowych zostały zaprezentowane podczas konferencji American Heart Association (AHA) w Nowym Orleaniei jednocześnie opublikowane w czasopiśmie Journal of the American Medical Association.

Rejestracja niwolumabu w krajach Unii Europejskiej

Lek dla pacjentów z chłoniakiem Hodgkina

Firma Bristol-Myers Squibb ogłosiła, że Komisja Europejska zarejestrowała niwolumab w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych oraz po leczeniu preparatem brentuksymab vedotin. Niwolumab jest obecnie pierwszym inhibitorem punktu kontrolnego PD-1 stosowanym w nowotworach hematologicznych, zarejestrowanym w Unii Europejskiej (UE). Rejestracja ta pozwala na leczenie niwolumabem pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina we wszystkich 28 krajach członkowskich UE.

Światowy Dzień AIDS

Algorytm+

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” opracowała Algorytm+, czyli receptę na zwiększenie adherencji i poprawę zdrowia osób HIV+ oraz ich funkcjonowania w społeczeństwie. Algorytm+ opisuje krok po kroku proces pracy z pacjentem lub podopiecznym żyjącym z HIV tak, żeby mógł uczestniczyć w leczeniu i świadomie, z zaangażowaniem współkształtował swoje zdrowe życie z HIV. To o tyle istotne, że dziś, gdy mamy już skuteczne leki na HIV, dzięki którym ludzie żyją z wirusem o wiele dłużej niż przed laty, kluczowe staje się ich prawidłowe przyjmowanie oraz położenie nacisku na bezpieczeństwo terapii, ponieważ leki te trzeba brać do końca życia. W pracach nad projektem uczestniczyły osoby żyjące z HIV oraz członkowie 8 polskich organizacji pozarządowych. Dokument otrzymają osoby zakażone oraz pracujący na ich rzecz przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska medycznego i instytucji. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Pozytywnie Otwarci.

Urazy czaszkowo-mózgowe w ogólnej praktyce lekarskiej. Część II

Następstwa urazów czaszkowo-mózgowych można podzielić na bezpośrednie oraz późne. Podczas urazu głowy, w wyniku uszkodzenia naczyń krwionośnych dochodzi do powstania krwiaków wewnątrzczaszkowych lub krwotoku podpajęczynówkowego (SAH). Wszystkie te następstwa wymagają konsultacji specjalistycznej i hospitalizacji.

Metody przesiewowej oceny funkcji poznawczych w praktyce lekarza rodzinnego

Znaczący odsetek pacjentów lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy rodzinnych stanowią osoby powyżej 65. r.ż. Pacjenci ci obarczeni są podwyższonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń funkcji poznawczych. To właśnie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarz rodzinny stanowią niezwykle ważne ogniwo we wstępnym rozpoznawaniu tych zaburzeń, ich różnicowaniu oraz w wyznaczeniu dalszego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. W artykule zaprezentowano podstawowe zasady i elementy procesu wstępnej diagnozy zaburzeń funkcji poznawczych z uwzględnieniem wywiadu od pacjenta, od osób bliskich oraz przesiewowej oceny funkcji poznawczych. Zaproponowano także algorytm postępowania diagnostycznego z uwzględnieniem konsultacji specjalistycznych, które służyć mają – w zależności od informacji uzyskanych z wywiadu oraz wyników badania przesiewowego – pogłębionej ocenie ogólnego stanu somatycznego, ocenie neurologicznej, czy też ocenie stanu psychicznego pacjenta, postawieniu rozpoznania i zaplanowaniu dalszego leczenia. Zaprezentowano 6 wybranych testów przesiewowych służących wstępnej ocenie funkcjonowania poznawczego, a wśród nich: Mini-Mental State Examination (MMSE), Test Rysowania Zegara (TRZ), Mini-Cog, Skalę Oceny Funkcji Poznawczych dla Lekarza Ogólnego (GPCOG), Montrealską Skalę Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA) oraz Mini-Addenbrooke’s Cognitive Assessment (M-ACE). Skala GPCOG wydaje się narzędziem najlepiej przystosowanym do potrzeb lekarzy POZ oraz specjalistów medycyny rodzinnej, gdyż zawiera zarówno próby pozwalające na psychometryczną ocenę funkcjonowania poznawczego, jak i pytania do osoby bliskiej ujęte w formie krótkiego ustrukturyzowanego wywiadu.

Zespół Brugadów - etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie

Zespół Brugadów charakteryzuje się występowaniem typowych zmian w prawostronnych odprowadzeniach przedsercowych EKG oraz zwiększonym prawdopodobieństwem zagrażających życiu tachyarytmii komorowych. Zmiany w zapisie elektrokardiogramu mogą występować spontanicznie lub w czasie próby farmakologicznej z lekiem antyarytmicznym klasy I (ajmalina, flekainid). Choroba najczęściej jest rozpoznawana pomiędzy trzecią i piątą dekadą życia; częściej chorują mężczyźni. Etiopatogeneza obejmuje czynniki genetyczne, środowiskowe i hormonalne. Zaburzenia genetyczne dotyczą genów, które kodują białka kanałów jonowych, dlatego zespół Brugadów jest zaliczany do grupy kanałopatii. Najczęściej mutacja dotyczy genu SCN5A, kodującego jeden z kanałów sodowych. Jedyną skuteczną metodą zapobiegania nagłej śmierci sercowej pacjentów z zespołem Brugadów jest zastosowanie wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora.

II Narodowy Kongres Żywieniowy

II Narodowy Kongres Żywieniowy odbędzie się 27 stycznia 2017 r. w Warszawie, na PGE Narodowym. Jego organizatorem jest Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ). Tematyka kongresu będzie dotyczyła różnych aspektów żywieniowego zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych oraz żywieniowych czynników ryzyka. Wykłady poprowadzą uznani eksperci z IŻŻ oraz z kilku innych ośrodków naukowych i medycznych w Polsce. Wydawnictwo Medyk objęło patronatem medialnym II Narodowy Kongres Żywieniowy.

Insulinoterapia w cukrzycy typu 2 - aspekty kliniczne

Cukrzyca typu 2 jest chorobą przewlekle postępującą, dlatego wymaga stopniowego wprowadzania terapii obniżających stężenie glukozy, z leczeniem insuliną jako krokiem końcowym. Insulinoterapia jest zalecana, jeśli przy optymalnym leczeniu lekami przeciwcukrzycowymi nie osiąga się pożądanego wyrównania cukrzycy, co zazwyczaj oznacza stężenie hemoglobiny glikowanej powyżej 7%. Najprostszym modelem insulinoterapii jest podawanie insuliny bazowej, zazwyczaj raz dziennie w godzinach wieczornych, co pozwala na korektę nocnego, zwiększonego wyrzutu glukozy przez wątrobę, przekładającego się na wzrost glikemii na czczo. Jeśli nie osiąga się glikemicznych celów leczenia, należy rozważyć intensyfikację insulinoterapii.

Innowacyjne metody leczenia farmakologicznego w colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa (UC) razem z chorobą Leśniowskiego-Crohna (CD) stanowią grupę przewlekłych, nieswoistych, zapalnych chorób jelit. Celem leczenia jest wprowadzenie pacjenta w stan długotrwałej remisji bez konieczności stosowania steroidów. Postęp w leczeniu ma istotne znaczenie dla pacjentów, którzy nie odpowiadają na konwencjonalne leczenie. W badaniach klinicznych oceniano skuteczność i bezpieczeństwo różnych leków biologicznych u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim czynnym UC lub CD.

Dopuszczenie do obrotu preparatu Suliqua™

Lek dla pacjentów z cukrzycą typu 2

Firma Sanofi poinformowała, że Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) przy Europejskiej Agencji Leków (EMA) wydał pozytywną opinię dotyczącą dopuszczenia do obrotu preparatu Suliqua™ – podawanego raz na dobę preparatu złożonego, zawierającego bazalną insulinę glargine w ilości 100 jedn./ml oraz agonistę receptora GLP-1 liksysenatyd. CHMP zaleca stosowanie produktu Suliqua w skojarzeniu z metforminą w leczeniu dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2, w celu skuteczniejszego wyrównania glikemii, jeśli nie jest ona kontrolowana samą metforminą albo metforminą skojarzoną z innym doustnym produktem leczniczym obniżającym stężenie glukozy lub z insuliną podstawową.

Terapia kwasem hialuronowym w ortopedii

Zainteresowanie kwasem hialuronowym w ortopedii związane jest z faktem, że stanowi on podstawowy składnik płynu stawowego oraz jest jednym z głównych związków budujących chrząstkę stawową. Kwas hialuronowy ma specyficzne właściwości biologiczne i fizyczne, dlatego znajduje szerokie zastosowanie w leczeniu chorób stawów, zwłaszcza artrozy. W niniejszej pracy przedstawiono stan aktualnej wiedzy
dotyczącej kwasu hialuronowego, omówiono właściwości fizyczne i aktywność biologiczną tego związku, w tym oddziaływanie receptorowe, wpływ na chrząstkę, stan zapalny, ból, a także na syntezę endogennego hialuronianu.

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest chorobą o ciężkim przebiegu, często zagrażającą życiu i powinna być bezwzględnie leczona w szpitalu. Procesem chorobowym objęte są: opona miękka, pajęczynówka oraz przestrzeń podpajęczynówkowa, a czasami również tkanka mózgowa. Przebieg choroby może być zróżnicowany w zależności od wieku i stanu zdrowia człowieka. Objawy nie zawsze są charakterystyczne, szczególnie u młodych pacjentów, i przypadki te wymagają szczególnej uwagi. Profilaktyka polega na szczepieniach lub chemioprofilaktyce poekspozycyjnej. Metoda profilaktyki dobierana jest w zależności od czynników ryzyka i prawdopodobieństwa kontaktu z patogenem.

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe należą do najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń psychicznych i są także częstym problemem klinicznym w pracy lekarza rodzinnego. Mogą być poważnym wyzwaniem ze względu na fakt, że każdorazowo przed postawieniem rozpoznania należy w pierwszej kolejności diagnozować i leczyć zaburzenia somatyczne, mogące być przyczynami lęku. Zaburzeniom z tej grupy towarzyszy również wiele innych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, czy uzależnienie od substancji psychoaktywnych, w szczególności alkoholu i benzodiazepin. Do chorób z tej grupy, najistotniejszych z punktu widzenia lekarza rodzinnego, zaliczamy zaburzenia lękowe uogólnione, zaburzenia w postaci fobii, zespół lęku napadowego, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i zaburzenia pod postacią somatyczną. W wypadku wszystkich zaburzeń lękowych lekami pierwszego rzutu są selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), których dobór zależy głównie od sytuacji klinicznej. W razie ich nieskuteczności należy rozważyć zastosowanie leków z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), w pierwszej kolejności wenlafaksyny w formie o przedłużonym uwalnianiu. Środkami farmakologicznymi użytecznymi przy bardzo nasilonych, zaburzających funkcjonowanie objawach są benzodiazepiny, jednak należy je stosować z dużą ostrożnością i nie dłużej niż przez pierwsze 2-3 tygodnie terapii. W wypadku towarzyszących zaburzeń snu dobrym wyborem będzie trazodon, który nie tylko ma działanie nasenne, ale też udowodnioną skuteczność w monoterapii zaburzeń lękowych uogólnionych i nie wywołuje dysfunkcji seksualnych. Nie należy również zapominać o możliwości pozafarmakologicznych interwencji: psychoedukacji i psychoterapii.

Gardasil 9 firmy MSD otrzymała nagrodę Prix Galien Polska 2016

Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV – Gardasil 9 firmy MSD otrzymała nagrodę Prix Galien Polska 2016 w kategorii innowacyjna szczepionka. Dziewięciowalentna, rekombinowana szczepionka przeciwko HPV ma szerokie spektrum działania i chroni przed onkogennymi typami wirusa, wywołującymi raka szyjki macicy.Prix Galien to jedna z najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych w wielu krajach za przełomowe odkrycia i produkty, mające znaczący wpływ na rozwój medycyny. W Polsce przewodniczącym kapituły konkursu jest prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik.

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Palenie tytoniu jest jednym z najczęściej występujących nałogów wśród Polaków. Wynika to przede wszystkim z łatwego dostępu do wyrobów tytoniowych. Palenie tytoniu obarczone jest wysokim ryzykiem zachorowania na raka płuca, przełyku, jamy ustnej, żuchwy, czy innych narządów niezwiązanych bezpośrednio z układem oddechowych, jak: nowotwór nerek czy pęcherza. 17 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia, w którym warto mówić o tym, jak wiele korzyści daje zerwanie z nałogiem.

reklama
Producenci informują
więcej »
reklama
Gabinet Prywatny

najnowszy numer

Indeks

najnowszy numer

reklama
Informacje urzędowe

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Uwaga, ta strona używa COOKIES
Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.
×